Link Search Menu Expand Document

Amazon Web Service

Amazon Web Service (AWS) là nền tảng điện toán đám mây phổ biến nhất hiện nay. AWS cung cấp rất nhiều những dịch vụ hỗ trợ việc xây dựng và triển khai nhiều loại phần mềm hay dịch vụ khác nhau với tính bảo mật và mở rộng cao. Để phát triển ứng dụng theo mô hình dịch vụ Microservices, chúng ta cần trang bị đầy đủ kiến thức về công nghệ cloud như AWS (hay Microsoft Azure, Google Cloud). Những bài viết trong phần này giới thiệu một số khái niệm căn bản trong AWS cùng một số ví dụ áp dụng.


Table of contents


Copyright © 2019-2022 Tuan Anh Le.