Link Search Menu Expand Document

Infrastructure as Code (IaC)

Theo định nghĩa của Wiki, IaC là hoạt động quản lý và cấp phát tài nguyên máy tính thông qua files template một cách tự động thay vì sử dụng các công cụ có giao diện tương tác như AWS Console hay Microsoft Azure Portal. Các files template định nghĩa cấu trúc và cấu hình tài nguyên dưới định dạng JSON hoặc YAML.

Template files được xây dựng theo hai phương pháp:

  • Declarative
  • Imperative

Phương pháp declarative trả lời cho câu hỏi What bằng cách tập trung vào việc mô tả kiến trúc hạ tầng mà người sử dụng muốn. Phương pháp imperative tập trung cho câu hỏi How, qua việc định nghĩa trạng thái mong muốn và các bước hệ thống cần thực hiện để đạt được trạng thái đó.

Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu cách sử dụng hai công cụ phổ biến:

  • Declarative: AWS CloudFormation
  • Imperative: Cloud Development Kit

Table of contents


Copyright © 2019-2022 Tuan Anh Le.