Link Search Menu Expand Document

Object Relational Mapping Framework

Object Relational Mapping

New

Object Relational Mapping (ORM) là kĩ thuật lập trình tạo nên quan hệ ánh xạ giữa các bản ghi - records trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các thực thể định nghĩa bởi các lớp đối tượng - classes.

ORM Ouput

Việc sử dụng ORM đem lại những lợi ích:

 • Hạn chế việc thao tác trực tiếp các câu lệnh SQL
 • Tăng năng suất, rút ngắn thời gian và chi phí phát triển
 • Giảm sự phụ thuộc của ứng dụng vào một hệ cơ sở dữ liệu cụ thể

ORM được tích hợp trong mọi ngôn ngữ lập trình phổ biến ngày nay, ví dụ:

 • .NET - Dapper, Entity Framework Core, NHibernate
 • Python - Django
 • Ruby - ActiveRecord
 • iOS - Core Data
 • Java - Hibernate,Java Data Object

Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một trong những ORM được áp dụng phổ biến nhất trong môi trường .NET, với những đặc điểm chính:

 • Hỗ trợ truy vấn theo ngôn ngữ LINQ
 • Ghi nhớ các thay đổi trên cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu

Có hai cách tiếp cận để xây dựng mối quan hệ ánh xạ dữ liệu với EF Core

 • Code First: Xây dựng các Entity classes thể hiện mô hình nghiệp vụ. Dựa trên đó, EF Core sẽ tự động xây dựng các cấu trúc bảng biểu cùng quan hệ dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu.

 • Model First: Sử dụng công cụ thiết kế trực quan - EF Designer, vẽ ra biểu đồ các bảng, thuộc tính, mối quan hệ các bảng. Kết quả được lưu ra một XML file, từ đó sinh ra các Entities tương ứng.

Các bài tiếp theo trong mục này sẽ tập trung vào việc thực hành EF Core dựa theo hướng tiếp cận Code First. Chúng ta sẽ học cách sử dụng và cấu hình các ánh xạ giữa entities và tables dựa trên Data Annotation hoặc Fluent API, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước ghi lưu vào bản ghi trong tables.


Table of contents


Copyright © 2019-2022 Tuan Anh Le.